Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dolná TrnávkaHľadať
 
 

Stavebná časť

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

    žiadosť o stavebné povolenie,
    prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 
    Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
    Žiadosť o povolenia na vjazd z cesty IV. Triedy 
    Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby 
    Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie 


 

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

    návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo),
    prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní

Súbory na stiahnutie:

    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby 
    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby


 

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady:

    žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením 
    prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením 


 

Zmena v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

    žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby (tlačivo),
    prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní

Súbory na stiahnutie:

    Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby 
    Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby  


 

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

    žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo),
    prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby


 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Za drobné stavby sa považujú:

    prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
    podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice),
    za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m (napr. sklady krmiva náradia alebo hnojiva, oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod., reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.


Poplatok:

    Právnická osoba: 30,00 €
    Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Ohlásenie drobnej stavby
    Ohlásenie drobnej stavby - prípojky


 

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

    ohlásenie stavebných úprav,
    jednoduchý náčrt stavebných úprav,
    doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
    písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
    súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
    stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
    jednoduchý technický opis stavebných úprav.

Poplatok:

    Právnická osoba: 30,00 €
    Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác


 

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

    ohlásenie udržiavacích prác,
    jednoduchý technický opis udržiavacích prác,
    doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
    písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
    súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
    stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Poplatok:

    Právnická osoba: 30,00 €
    Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác


 

Pridelenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Obec Dolná Trnávka v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostky obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vyplnenie žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla.

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec Dolná Trnávka. Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

    žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo),
    kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
    doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva),
    geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.


Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla


 

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Dolná Trnávka na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

    žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje).

Nepovinné prílohy:

    kópia listu vlastníctva,
    kópia zachovaných dokladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby.

Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby


 

Povolenie terénnych úprav a prác

Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

    terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
    ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.

Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.
Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

    žiadosť o povolenie terénnych úprav

prílohy k žiadosti:

    doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
    dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach,
    doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
    územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav.

Poplatok:  

    terénne úpravy právnická osoba - 100,00 € 
    terénne úpravy fyzická osoba - 20,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav a prác


 

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Povolenie stavebného úradu, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, vyžadujú:

    reklamné stavby

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

    reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
    reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2,
    reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Potrebné doklady:

    žiadosť o povolenie reklamnej stavby

prílohy k žiadosti:

    dokumentácia návrhu reklamnej stavby v 2 vyhotoveniach (vzhľad, rozmery),
    doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomnú zmluvu),
    doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých orgánov,
    doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili,
    správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. (zákon o správnych poplatkoch),
    kópia z katastrálnej mapy.

Pokiaľ je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu zariadenia potrebné, v žiadosti sa uvedie alebo sa k nej pripoja :

    náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti, prípadne aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
    jednoduchý technický opis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
    údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napríklad osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.

Poplatok:

    na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2 - 30,00 €
    na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60,00 €
    na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Súbory na stiahnutie:

    Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 
    Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby od 3 m2 do 20 m2
    Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20 m2


 

Povolenie vjazdu a pripojenie na komunikáciu

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

    vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou)
    vjazd z účelovej komunikácii,
    pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: "nová" komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu)
    pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

    žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii

Prílohy k žiadosti:

    doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd,
    dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach,
    doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

Poplatok:  

    vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii - 30,00 € 
    pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


Súbory na stiahnutie:

    Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej komunikácii
    Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka