Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dolná TrnávkaHľadať
 
 

Ako vybaviť

Prehľad predpisov

Základné právne predpisy, podľa ktorých obec Dolná Trnávka koná a rozhoduje pri plnení úloh samosprávy a výkone štátnej správy preneseného na obce a mestá osobitnými zákonmi (viac v súvisiacich dokumentoch):

    zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
    zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach,
    zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
    zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka